Responsive image


พญ.สิริรัตน์ อยู่ยอด

รังสีวิทยาวินิจฉัย

Working Hours
Date Time
Sunday 17.00 - 20.00
Monday 17.00 - 20.00
Tuesday 17.00 - 20.00
Wednesday 17.00 - 20.00
Thursday 17.00 - 20.00
Friday 17.00 - 20.00
Saturday 17.00 - 20.00ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: hospital@srisawan.com