Responsive image


    • กุมารเวชกรรม

Image
พญ.วิภาพรรณ วิมลเฉลา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ฤทัยรัตน์ ฟักเขียว
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ปรีชา ปรีดาอนันทสุข
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ศิริชัย อัษฎมงคล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.รัตนา พรมอุทัย
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.วีรพงษ์ ฉายา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.คณิตา อิสระภักดีรัตน์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.นิลปัทม์ จิตมหาวงศ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.วรุตพร อำพลพรรณ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.วิชัย โกสลาทิพย์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.สิรีพัชร แช่มสนิท
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.สุทธิดา ชาญยุทธนา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.นลิตา ดีพิจารย์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.บารรี เชื้อสำราญ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม
นัดหมายแพทย์

    • พัฒนาการเด็ก

Image
พญ.สินีนาต ทีฆวาณิช
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พัฒนาการเด็ก
นัดหมายแพทย์

    • สูตินรี

Image
นพ.ชนันต์ ศรีจันท์ทองศิริ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ศรันยา ชิตตระกูล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.รวีวรรณ พรมศิลา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ชัยนันต์ เถียรสุทธิกุล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.สุนทรี ทองแฉล้ม
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ชินาภา ณัฐวงศ์ศิริ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.เมืองเลย หรั่งอุทก
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ศุภวัฒน์ วีระวัฒน์โสภณ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ปกรณ์ จักษุวัชร
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.จิตรลดา คำจริง
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สูตินรี
นัดหมายแพทย์

    • อายุรกรรม

Image
นพ.ชวลิต วิมลเฉลา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ชัชวาลย์ ฮันตระกูล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.วัลลภ ศานติธรรม
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ชมพูนุช มานะธรรมสมบัติ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.เพริศเพชร พัวพรพงษ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.พิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ธิดารัตน์ ลักษณานันท์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.มถนภรณ์ เคหะลูน
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.มนต์ประวีณ อัมพรายน์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.อัครา ชวนสมสุข
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.สฤษฎ์ ถอสุวรรณ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.เกริกวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.อนิวรรต สาลีผล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ธีราภรณ์ อินธนู
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม
นัดหมายแพทย์

    • โรคเลือด

Image
นพ.ศังกร นภาคณากร
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคเลือด
นัดหมายแพทย์

    • ทางเดินอาหารและตับ

Image
นพ.วาทกวี วิมลเฉลา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางเดินอาหารและตับ
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ขไมพร กองเกตุใหญ่
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางเดินอาหารและตับ
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.นที ฟักนาค
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางเดินอาหารและตับ
นัดหมายแพทย์

    • มะเร็ง

Image
พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มะเร็ง
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.สิทธินนท์ รุ่งจรัสศิริ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มะเร็ง
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.วีนัฐ แก้วตัน
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มะเร็ง
นัดหมายแพทย์

    • หัวใจและหลอดเลือด

Image
นพ.กีรติ ฮันตระกูล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หัวใจและหลอดเลือด
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ไพลิน พาสพิษณุ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หัวใจและหลอดเลือด
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.สุระ บุญรัตน์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หัวใจและหลอดเลือด
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ธีรานันท์ อังคณานาฏ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หัวใจและหลอดเลือด
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ธิติสรรค์ เหลืองศุภบูลย์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หัวใจและหลอดเลือด
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.สุรพันธ์ พนมศักดิ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หัวใจและหลอดเลือด
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ต่อวงศ์ จิโรจนนุกุล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หัวใจและหลอดเลือด
นัดหมายแพทย์

    • สมองและเส้นประสาท

Image
พญ.พัชราภา ทัศนวรปัญญา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สมองและเส้นประสาท
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.กุลนิษฐ์ คุ้มชนะ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สมองและเส้นประสาท
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ทิตญา ประเสริฐปั้น
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สมองและเส้นประสาท
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ธนพงษ์ ลอยเมฆ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สมองและเส้นประสาท
นัดหมายแพทย์

    • เบาหวาน ความดัน และต่อมไร้ท่อ

Image
นพ.ภัคนิษฐ์ กิตติภิญโญวัฒน์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เบาหวาน ความดัน และต่อมไร้ท่อ
นัดหมายแพทย์

    • ไทรอยด์

Image
นพ.กิตติ จิระอนันต์กุล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไทรอยด์
นัดหมายแพทย์

    • กระดูก ข้อและโรคภูมิแพ้ตัวเอง

Image
นพ.ธานี สัจจะบริบูรณ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กระดูก ข้อและโรคภูมิแพ้ตัวเอง
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ภัทร มั่งวิทิตกุล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กระดูก ข้อและโรคภูมิแพ้ตัวเอง
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ณัฐพล เชื้อสำราญ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กระดูก ข้อและโรคภูมิแพ้ตัวเอง
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ปกรณ์กิต เจริญชนิกานต์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กระดูก ข้อและโรคภูมิแพ้ตัวเอง
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.สืบสกุล นางนวล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กระดูก ข้อและโรคภูมิแพ้ตัวเอง
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.พีรุทย์ พิพัฒน์วัฒนะกุล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กระดูก ข้อและโรคภูมิแพ้ตัวเอง
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.กมลศิลป์ ตียพันธ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กระดูก ข้อและโรคภูมิแพ้ตัวเอง
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.รพี ระพิทย์พันธ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กระดูก ข้อและโรคภูมิแพ้ตัวเอง
นัดหมายแพทย์

    • ไตและห้องล้างไต

Image
นพ.สิทธิพล ขันทอง
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไตและห้องล้างไต
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.รัชนี เชี่ยวชาญธนกิจ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไตและห้องล้างไต
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไตและห้องล้างไต
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.วิภาวี ฮั่นตระกูล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไตและห้องล้างไต
นัดหมายแพทย์

    • ทางเดินหายใจ

Image
นพ.อภิวัฒน์ โตสุโขวงศ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางเดินหายใจ
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ปรเมศร์ ขุนรงค์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางเดินหายใจ
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.จิตสุภา อ่อนนิภา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางเดินหายใจ
นัดหมายแพทย์

    • ศัลยกรรม

Image
นพ.วุฒิชัย วังประเสริฐกุล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ศุภเดช ตันรัตนกุล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.อดิศร พุทธิศรี
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.สมหมาย มีอาษา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรม
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ธนาสิทธิ์ สายแก้ว
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรม
นัดหมายแพทย์

    • ศัลยกรรมสมอง

Image
นพ.สุขสันต์ เตชาพิสุทธิ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมสมอง
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ธนพงษ์ ลอยเฆม
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมสมอง
นัดหมายแพทย์

    • ศัลยกรรมเด็ก

Image
นพ.นพพร ศรีทิพโพธิ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมเด็ก
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ขวัญหทัย สกุลสรรเสริญ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมเด็ก
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.อตินุช อุดมทอง
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมเด็ก
นัดหมายแพทย์

    • รังสีวินิจฉัย

Image
พญ.ทิพย์สุดา คุ้มนุ่น
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รังสีวินิจฉัย
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.เพ็ญพร แซ่ลิ้ม
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รังสีวินิจฉัย
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ปัญจมาศ ไตรพรดีประเสริฐ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รังสีวินิจฉัย
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ภูภูมิ วุฒิธาดา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รังสีวินิจฉัย
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.สิรวิชญ์ อุดมพร
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รังสีวินิจฉัย
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.วาริช วัฒนสกลพันธุ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รังสีวินิจฉัย
นัดหมายแพทย์

    • ตา

Image
พญ.มาลินี สุขพัฒน์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตา
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ศิรินุช สวรรค์วัฒนกุล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตา
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ทรงพร ศรีนุต
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตา
นัดหมายแพทย์

    • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Image
นพ.ธานี สัจจะบริบูรณ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ณัฐพล เชื้อสำราญ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.รพี ระพิทย์พันธ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นัดหมายแพทย์

    • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

Image
นพ.สุเมธ ภัทรวรธรรม
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ทรงวุฒิ ประสพสุข
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.สรัลรัสษ์ คงถนอมรักษ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
นัดหมายแพทย์

    • หู คอ จมูก

Image
นพ.วีระชัย ศรีมหาโกศล
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หู คอ จมูก
นัดหมายแพทย์

    • อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Image
พญ.ก่องกาญจน์ สุดสวาสดิ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.วริศ วิมลเฉลา
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ทิพสุคนธ์ ฟักเสวก
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ก่องกาญจน์ สุดสวาท
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.นัทธมน ทองวิชิต
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.พิชญ์ แสงประทีปทอง
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.ภัทราวดี ว่องการไถ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ทีฆทัศน์ หัวไผ่
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ปณชนก ศรีอ่อน
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
Image
พญ.มณฑิรา พัฒนสาริกรณ์
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
Image
นพ.ช่วงโชติ สิงห์สง่า
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์

    • ศัลยกรรมพลาสติก

Image
พญ.ขวัญชนก อังศุภโชติ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมพลาสติก
นัดหมายแพทย์

ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: hospital@srisawan.com