Responsive image


นพ.สุรพันธ์ พนมศักดิ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อนุสาขาปฏิบัติหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Working Hours
Date Time
Sunday 08.00 - 12.00 (ตามตารางเวรที่จัด)
Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday 08.00 - 12.00 (ตามตารางเวรที่จัด)ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: hospital@srisawan.com