Responsive image


พญ.จิตรลดา คำจริง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขา ผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช

Working Hours
Date Time
Sunday 12.00-17.00
Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: hospital@srisawan.com