Responsive image


พญ.เพ็ญพร แซ่ลิ้ม

รังสีวิทยาวินิจฉัย

Working Hours
Date Time
Sunday 8.00 - 17.00 (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
Monday 8.00 - 20.00
Tuesday 8.00 - 17.00
Wednesday 8.00 - 17.00
Thursday 8.00 - 17.00
Friday 8.00 - 17.00
Saturday 8.00 - 17.00 (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: hospital@srisawan.com