Responsive image


พญ.จิตสุภา อ่อนนิภา

อายุรศาสตร์โรคปอด

Working Hours
Date Time
Sunday 17.00 - 20.00
Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday 13.00 - 16.00ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: hospital@srisawan.com